Đố bạn: Bằng cái hạt cây Ba gian nhà đầy còn tràn ra sân? (Là cái gì?)

Có 0 người ♥